ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Акценти:

 • Ще насърчавам участието на гражданите в обществени консултации и процеси на вземане на решения
 • Трябва да се използват всички съвременни комуникационни средства и социалните мрежи, за да информираме гражданите за дейността на общината.
 

 

 • Г-жо Тодорова, как бихте работили за защита правата на гражданите и потребителите в Община Банско?
 • За мен защитата правата на гражданите и потребителите е от изключително значение. Първо и най-важно, ще работя за по-добра информираност на гражданите за техните права и за процедурите, по които могат да ги упражняват. Ще се ангажирам да предоставя по-добър достъп до общинската администрация и ще насърчавам обществените консултации при взимането на решения, засягащи гражданите.
 • Каква инициатива на общинско ниво бихте предложили за защита правата на потребителите в Община Банско?
 • Бих предложила създаването на Общинска инициатива за защита правата на потребителите. Тази инициатива би включвала създаването на център за консултации и помощ на потребителите, където гражданите да могат да получават информация и съвети относно техните права, както и да подават жалби и сигнали за нарушения на потребителските права.
 • Как бихте се ангажирали с повишаване информираността на гражданите относно дейността на общината и решенията, които се взимат?
 • За да повишим информираността на гражданите, планираме да организираме редовни обществени срещи и консултации, където ще представим работата на общината и ще слушаме мнението на гражданите. Също така, ще насърчаваме използването на съвременни комуникационни средства и социалните мрежи, за да информираме гражданите за дейността на общината.
 • Как бихте подкрепили гражданите в процеса на упражняване на техните права, особено когато става въпрос за проблеми с потребителски услуги?
 • Ще се ангажирам да създадем система за помощ и съдействие на гражданите при решаването на проблеми с потребителски услуги. Това включва предоставяне на информация за правата им, подкрепа при подаване на жалби и съдействие при съдебни и административни процедури, ако е необходимо.
 • Как бихте работили за подобряване защитата на потребителите в сектори като туризма и услугите, предоставяни в Община Банско?
 • За подобряване защитата на потребителите в туризма и услугите, планираме да установим строги стандарти за качество и безопасност. Ще работим с местните предприятия и хотели за да гарантираме, че гражданите и туристите получават висококачествени услуги. Също така ще организираме обучения и информационни кампании, за да насърчим предприемачите да спазват правата на потребителите.
 • Как бихте подкрепили обучението и информираността на гражданите по въпроси на потребителските права?
 • Ще работя за създаване на образователни програми и инициативи, насочени към повишаване на информираността на гражданите по въпроси на потребителските права. Това включва организиране на обучения, семинари и кампании, както и предоставяне на информационни материали, достъпни за всички.
 • Как бихте стимулирали гражданите да упражняват своите права и да бъдат активни потребители?
 • За да стимулираме гражданите да упражняват своите права и да бъдат активни потребители, ще насърчаваме участието им в обществени консултации и процеси на вземане на решения. Ще предоставя информация за техните права и ще ги подкрепя в процеса на решаване на проблеми и жалби. Също така, ще работя за създаване на платформи и механизми, чрез които гражданите могат да изразяват своите мнения и предложения.
Визитка:

 • Родена на 7 юни 1994 г.
 • Неомъжена
 • Магистър по Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес в Югозападен университет “Неофит Рилски” гр. Благоевград
 • Член в Областно ръководство на МГЕРБ-Благоевград
 • Член на ПП ГЕРБ от 2015 г.